امروز 1398/02/04

رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۸۴۳ شماره پرونده: ۱۸۵۷/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل رستمی با وکالت آقای حسن نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن نوروزی به وکالت از آقای اسماعیل رستمی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر نکا برخلاف مقررات قانونی از جمله تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در زمان وضع تعرفه برای عوارض و سایر هزینه‌های خدمات شهر نکا در سال ۱۳۹۳ اقدام به تصویب عوارض تفکیک برای زمینهای زیر ۵۰۰ متر نموده است و البته شهرداری نکا پس از آن اقدام به دریافت عوارض از موکل به میزان ۲۲۴ میلیون ریال می‌نماید. حال با عنایت به اینکه اقدام شورای طرف شکایت برخلاف مقررات قانونی بوده و توجهاً به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای مختلف از جمله شماره‌های ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۶ مصوبات مشابهی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال نموده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا در تعیین عوارض فوق‌الاشاره مطابق مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه نرخ عوارض و سایر هزینه‌های خدمات شهرداری نکا در سال ۱۳۹۳
۲۶ ـ عوارض تفکیک اراضی:
هر مترمربع تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عمل خواهد شد.
تبصره۱: زمینهای تا ۵۰۰ متر پس از احراز مالکیت ۱۰% زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین.
.............»
رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مقرر شده است کـه: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/ ۱۳۹۳/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان و اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه و یا دریافت قسمتی از اراضی به عنوان هزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نکا در تصویب تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض تفکیک اراضی زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع، ۱۰ درصد زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین را اخذ می‌نماید، بنابراین قسمت مورد شکایت شاکی از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/12/09
اخبار مرتبط
رأی شماره ۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ۱) ماده ۲ درخصوص حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۲) ماده ۱۶ سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض تغییر کاربری ۳) بند «هـ» ماده ۱ تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
رأی شماره ۲۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش درخصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره 53/020/234426 ـ 1394/4/2 سازمان امور اراضی کشور
رأی شماره ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: