امروز 1397/12/28

صدور رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالی‌شهر شامل تعرفه شماره‌های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالی‌شهر در سال ۱۳۹۶


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴ شماره دادنامه: ۲۷۸ کلاسه پرونده: ۳۹۵/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی حسینی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره‌های ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره‌های ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی حسینی فرد مالک پلاک ثبتی ۳۷۶۸/۶۴۹ واقع در فاز یک خیابان پاسدار خیابان فرهنگ شهر عالیشهر استان بوشهر به استحضار می‌رساند که شهرداری عالیشهر در پی تقاضا پلاک مذکور برابر رأی صادر شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارجاع کرده است و وفق مقررات نسبت به جریمه تخلف انجام شده رأی محکومیت اینجانب صادر کرده است و اینجانب وفق قانون نسبت به پرداخت جریمه یاد شده اقدام نمودم حالیه اینکه جهت صدور پروانه پایانکار پلاک خود به آن شهرداری مراجعه نموده ام در یک اقدام غیر منتظره مرا به پرداخت مبلغ ۸۲/۴۰۴/۹۲۰ ریال بابت عوارض ساختمانی پلاک فوق محکوم کرده‌اند. همان گونه که مستحضرید و وفق آراء صادر شده از شعبات مختلف آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بعد از پرداخت جریمه توسط شهرداریها و الزام شهرداریها به تمکین و رعایت آراء صادر شده در مورد مشابه و به استناد ماده ۹۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً بیان می‌دارد که آرای هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در مورد مشابه لازم‌الاتباع است و به استناد ماده ۳۰۲ و ۳۰۱ قانون مدنی در جهت ایفاء ناروا که صراحت بیان دارد (هر کسی مالی را غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن می‌باشد و ملزم به استرداد آن به ملاک می‌باشد اعم از اینکه عالم یا جاهل به عدم استحقاق خود باشد.) لذا با توجه به مراتب معنونه فوق الاشاره و جهت تضییع حق و حقوق اینجانب از محضر آن دیوان درخواست ابطال تعرفه منابع درآمدی شهر عالیشهر مصوبه شورای شهر عالیشهر بابت سال ۱۳۹۶ و رد ادعای شهرداری عالیشهر مبنی بر پرداخت عوارض بعد از جریمه مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام در خصوص پرونده به کلاسه شماره ۳۹۵/۹۶ موضوع رفع نقص پرونده اینجانب علی حسینی فرد به شماره ملی ۳۵۳۹۲۷۰۱۶۷ به طرفیت شهرداری عالیشهر (استان بوشهر) به شرح ذیل و تصاویر پیوستی نامه به حضورتان تقدیم می‌گردد. ضمناً جهت استحضار آراء ابلاغ ماده ۱۰۰ و واریز مبالغ جریمه ماده ۱۰۰ پیوست نامه می‌باشد. بند (۱) درخواست ابطال موارد مربوطه که به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف: صفحه ۱۲ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۲ ـ ۲) در خصوص عوارض زیربنا (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
ب: صفحه ۱۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۴ ـ ۲) در خصوص عوارض پذیره تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
ج: صفحه ۲۱ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تامین پارکینگ واحد مسکونی و تجاری و غیره (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
د: صفحه ۲۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر (۱۴ ـ ۲) در خصوص عوارض تعیین کاربری از مسکونی به تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).
بند (۲) تمامی تصاویر ذکر شده در بند فوق پیوست نامه به حضورتان تقدیم می‌گردد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره:
«تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره


توضيحات 

منشا
قانوني 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

نوع عوارض 

رديف 

تبصره ١: درصورتي که براساس ضوابط احداث پارکينگ در يک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداري حق دريافت عوارض تامين پارکينگ را دارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني به تعداد مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي پارکينگ درنظر گرفته نشود. صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در اشريط خاص که شامل بند ذيل مي باشد. 

  1. ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 
  2. ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 
  3. ساختمان در لمح ي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 
  4. ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد. 
  5. ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 
  6. درصورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود. 

تبصره (٢) :شيب مقرر در بند ٥ براساس ضوابط طرح تعيين مي گردد. 
تبصره (٣) : حداقل p در معادله محاسبه عوارض اين تعرفه از بالاترين ارزش منطقه اي شهر کمتر نخواهد بود. 
تبصره(٥) :هر واحد پارکينگ ٢٥ متر مربع در نظر گرفته ميشود. 

عوارض تامين پارکينگ ابري واحدهاي               مسکوني،     تجاري، اداري و غيره به طوري که داراي اشريط خاص شامل ٦ بند تبصره يک تامين پارکينگ باشد به اازي هر مترمربع 

 

  ۴۰p* ٢٥

مسكوني 

  ١

  ۶۵p* ٢٥

تجاري 

  ٢

  ۳۵p* ٢٥

اداري و صنعتي 

  ٣

  ۳۵p* ٢٥

ساير كاربريها 

  ٤
تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری:
تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ـ ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری


 

 

تعيين كاربري از
آموزشي به ... 

 

 

تعيين كاربري از مسكوني به ... 

  ۲۰۰p

تجاري 

  ١

  ۲۰۰p

تجاري 

  ١

  ۵۰P

مسكوني 

  ٢

ـ 

آموزشي 

  ٢

  ۳۰P

فرهنگي 

  ٣

  ۵۰P

فرهنگي 

  ٣

  ۵۰P

بهداشتي درماني 

  ٤

  ۸۰P

بهداشتي درماني 

  ٤

  ۸۰P

تفريحي گردشگري 

  ٥

  ۵۰P

تفريحي گردشگري 

  ٥

ـ 

مذهبي 

  ٦

ـ 

مذهبي 

  ٦

  ۱۰۰P

اداري 

  ٧

  ۱۰۰P

اداري 

  ٧

  ۱۰۰P

صنعتي 

  ٨

  ۱۰۰P

صنعتي 

  ٨

ـ 

ورزشي 

  ٩

ـ 

ورزشي 

  ٩

  ۵۰P

انتظامي 

  ١٠

  ۵۰P

انتظامي 

  ١٠

  ۱۰۰P

خدماتي 

  ١١

  ۸۰P

خدماتي 

  ١١

ـ 

فضاي سبز عمومي 

  ١٢

ـ 

فضاي سبز عمومي 

  ١٢

  ۸۰P

كارگاهي 

  ١٣

  ۸۰P

كارگاهي 

  ١٣

  ۸۰P

حمل و نقل و انبار 

  ١٤

  ۸۰P

حمل و نقل و انبار 

  ١٤

ـ 

ذخيره 

  ١٥

ـ 

ذخيره 

  ١٥

  ۱۰۰P

تاسيسات و تجهيزات شهري 

  ١٦

  ۱۰۰P

تاسيسات و تجهيزات شهري 

  ١٦

ـ 

پاركينگ 

  ١٧

ـ 

پاركينگ 

  ١٧  

 

 

تعيين كاربري از ورزشي به ... 

 

 

تعيين كاربري از
فرهنگي به ... 

  ۲۰۰p

تجاري 

  ١

  ۲۰۰p

تجاري 

  ١

ـ 

آموزشي 

  ٢

  ۵۰P

آموزشي 

  ٢

  ۵۰P

فرهنگي 

  ٣

  ۱۰۰P

مسكوني 

  ٣

  ۵۰P

بهداشتي درماني 

  ٤

  ۵۰P

بهداشتي درماني 

  ٤

  ۸۰P

تفريحي گردشگري 

  ٥

  ۸۰P

تفريحي گردشگري 

  ٥

ـ 

مذهبي 

  ٦

ـ 

مذهبي 

  ٦

  ۱۰۰P

اداري 

  ٧

  ۱۰۰P

اداري 

  ٧

  ۱۰۰P

صنعتي 

  ٨

  ۱۰۰P

صنعتي 

  ٨

  ۱۰۰P

مسكوني 

  ٩

ـ 

ورزشي 

  ٩

  ۵۰P

انتظامي 

  ١٠

  ۵۰P

انتظامي 

  ١٠

  ۱۰۰P

خدماتي 

  ١١

  ۱۰۰P

خدماتي 

  ١١

ـ 

فضاي سبز عمومي 

  ١٢

ـ 

فضاي سبز عمومي 

  ١٢

  ۸۰P

كارگاهي 

  ١٣

  ۸۰P

كارگاهي 

  ١٣

  ۸۰P

حمل و نقل و انبار 

  ١٤

  ۸۰P

حمل و نقل و انبار 

  ١٤

ـ 

ذخيره 

  ١٥

ـ 

ذخيره 

  ١٥

  ۱۰۰P

تاسيسات و تجهيزات شهري 

  ١٦

  ۱۰۰P

تاسيسات و تجهيزات شهري 

  ١٦

ـ 

پاركينگ 

  ١٧

ـ 

پاركينگ 

  ١٧پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر مصوب شورای اسلامی عالیشهر تعرفه شماره (۲ ـ ۲) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی از نوع مسکونی به صورت یک واحدی و تعرفه شماره (۴ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر عالیشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره و تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) در خصوص ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر عالیشهر مبنی بر وضع عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری در ردیف یک از تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ و وضع عوارض ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در بند ۱ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه منابع درآمدی عالیشهر در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/04/11
اخبار مرتبط
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14
صدور رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷7۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: